Privacy verklaring

Wij vinden de privacy van onze klanten van groot belang. In deze verklaring wordt uiteengezet hoe bij Hadego wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Hadego is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerken persoonsgegevens

Hadego verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hier een opsomming van de persoonsgegevens die Hadego verwerkt:
Voor- en achternaam, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer, e-mailadres en door jou aangeleverde financiële stukken / gegevens.

Doel en op basis van welke grondslag
Hadego verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel:
Kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen

Bewaren persoonsgegevens:
Hadego bewaart persoonsgegevens niet langer dan de wettelijk voorgeschreven termijn, en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hadego verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Hadego een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookie beleid

Hadego gebruikt op haar website geen cookies of vergelijkbare technieken om informatie te verzamelen van bezoekers website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hadego en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Hadego van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hadego.nl.

Beveiliging persoonsgegevens

Hadego neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@hadego.nl.
Hadego zet zich in voor de beveiliging van de gegevens van haar klanten en past veiligheidsmaatregelen toe ter bescherming tegen verlies, misbruik of wijziging van de gegevens die Hadego onder haar beheer heeft. Voorts maakt Hadego gebruik van beveiligingssystemen ter bescherming van ons klantenbestand.